Izobraževanja

V okviru projekta COMP@S ponujamo konzorcijski partnerji naslednja izobraževanja:

 Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
NASLOV IZOBRAŽEVANJA IZVAJALEC TIP TRAJANJE v urah CILJNA SKUPINA POVZETEK

Pomoč otrokom s težavami na področju hiperpozornosti in s hiperaktivnostjo

 

 

mag. Suzana Žunko, prof. def.

 

seminar 8 Strokovni delavci

Cilji:

Seznaniti udeležence s teoretičnimi izhodišči in novejšimi spoznanji strokovnjakov glede problematike.

Pokazati udeležencem učinkovite in v svetu preizkušene metode pomoči otrokom s težavami na področju pozornosti in s psihomotoričnim nemirom.

Opismenjevanje otrok z disleksijo in ADHD sindromom

 

mag. Suzana Žunko, prof. def. predavanje   Strokovni delavci

V naših osnovnih šolah se večina poslužujemo dveh metod začetnega opismenjevanja, to sta analiza in sinteza oz. kombinacija obojega. Gre torej za povezavo glas – črka. Pri otrocih, ki imajo težave pri začetnem opismenjevanju pa učitelji iščejo tudi druge poti, kako približati pisano besedo otroku. Ker so otroci z ADHD sindromom izrazito kinestetični učni tipi, je zanje pomembno, da jim glas (črko, besedo) približamo z gibom…

 

Učenci s težavami v socialnem prilagajanju pri pouku-  kdo so ti učenci in kako jim lahko pomagamo

 

 

mag. Suzana Žunko, prof. def. predavanje   Strokovni delavci

Vse več otrok ima težav v komunikaciji in socialnem reagiranju v odnosu do vrstnikov in šolskih strokovnih delavcev. Preko predavanja boste spoznali kdo so ti učenci, kaj se dogaja v njih (misli, čustva, dejanja) in kako pristopiti do njih in jim nuditi učinkovito podporo, da bodo lahko razvili primernejše oblike vedenja.

 

Dispraksija mag. Suzana Žunko, prof. def. predavanje   Strokovni delavci Dispraksija, pogosto spregledana motnja povzroča težave pri gibanju, koordinaciji, organizaciji in predelovanju senzornih informacij. Je skrita motnja, ki lahko otroka vodi v številne učne in socializacijske težave. Pomembno je, da jo odkrijemo čim prej, saj je ustrezna obravnava teh otrok silno pomembna, da preprečimo težave tako v šoli kot v zasebnem življenju, saj pogosto ti otroci razvijejo slabo samopodobo in imajo velike težave tudi v družabnem življenju.

Domače učno delo (Kako in koliko lahko starši pomagamo svojemu otroku da bo uspešnejši učenec)

 

mag. Suzana Žunko, prof. def. predavanje   starši V predavanju in ob diskusiji se bomo pogovarjali o tem, kaj lahko otroci naredijo sami, kje in na kakšen način pa potrebujejo pomoč, kako prepoznamo, da nas otrok res potrebuje in kdaj je pravi čas, da postane samostojen.

Brati z razumevanjem

 

mag. Suzana Žunko, prof. def. predavanje   starši Bralna kompetenca je zaupanje posameznika v svoje bralne sposobnosti, da bo z branjem rešil dane naloge in dosegel cilj, da bo besedilo ne le prebral, temveč tudi razumel.
    Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
NASLOV IZOBRAŽEVANJA IZVAJALEC TIP (predavanje, delavnica ipd.) TRAJANJE v urah CILJNA SKUPINA POVZETEK
Vzroki za nastanek (specifičnih) učnih težav

Andreja Jurgec,prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

 

predavanje 1 Strokovni delavci Vzroki za pojavljanje učnih težav so lahko zelo različni. Lahko so primarno v otroku, lahko so primarno v okolju, oziroma v povezavi otroka in okolja. Za uspešno in učinkovito premagovanje učnih težav moramo poiskati in razložiti vzroke učnih težav. Učne težave lahko vodijo do različnih posledic, ki jih posredno še povečujejo. Ob pogostem neuspehu v šoli, se lahko pojavijo razne čustvene stiske, kar neuspeh pogosto še poveča in vodi v še bolj kompleksne posledice. Otroci, ki imajo učne težave pogosto iščejo pozornost in poskušajo zabrisati resnični problem. Tukaj se pogosto pojavijo negativne oblike vedenja. Pomembno je, da vzroke prepoznamo, saj smo le tako lahko dovolj senzibilni, da lahko otroku pomagamo.
Strategije učenja in pomoči pri različnih oblikah SUT

Andreja Jurgec,prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

 

predavanje 1 Strokovni delavci Pod izrazom »specifične učne težave« razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Pomembno je, da težave prepoznamo, izberemo pravi pristop, učinkovite strategije učenja in tako pomagamo pri premagovanju otrokovih težav.

Slepota in slabovidnost (pripomočki, mobilnost in orientacija, vsakodnevne veščine).

 

Tina Rajh, mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike, tiflopedagogike  in specifične učne težave  predavanje  2  Strokovni delavci,   učenci, starši Najprej bosta predstavljena pojma slepota in slabovidnost in najpogostejši vzroki za nastanek očesnih okvar. Udeleženci bodo seznanjeni s tiflopedagoškimi principi obravnave slepega in slabovidnega otroka. Obvladanje oz. upoštevanje teh principov je za osebe s slepoto in slabovidnostjo izredno pomembno, saj omogoča enakovrednejše vključevanje in delovanje v družbi. Udeleženci bodo za nekaj trenutkov stopili v svet slepote in slabovidnosti, preizkusili se bodo v hoji z belo palico in videčim vodičem ter pisanju na brajev pisalni stroj.
Otroci s spektroavtistično motnjo Barbara Žnidarko, prof. def. predavanje in delavnica 4 Strokovni delavci šole in vrtca  Strokovni delavci bodo spoznali značilnosti otrok s spektroavtistično motnjo ter različne strategije dela, ki jih otroci za uspešno učenje potrebujejo.
Poti do samostojnosti Tanja Knehtl, dipl. del. ter. predavanje z delavnico 1 starši, strokovni delavci OŠ Udeleženci bodo seznanjeni z delom delovnega terapevta in prilagoditvami za učence s posebnimi potrebami v šolskem okolju.

Didaktične igre, primeri dobre prakse za delo z otroci s posebnimi potrebami

 

Jasmina Ducman, prof. def. predavanje 1 Strokovni delavci  
Prepoznavanje razvojnih odstopanj v predšolskem obdobju Nataša Zavec Erman, prof. def. predavanje 1 Strokovni delavci Vsak starš se trudi vzgajati svojega otroka odgovorno in v smeri čim večje samostojnosti. Včasih pa otrokov razvoj kljub vsem prizadevanjem staršev teče drugače, posebno. Takrat je pomembno, da se starši čim prej povežejo z ustreznimi strokovnjaki in skupaj z njimi s timskim delom prispevajo k zdravemu in uspešnemu otrokovemu razvoju.
Kako se učiti Tina Čeh, prof. def. predavanje 1 Strokovni delavci  
Sodelovanje med starši, učitelji in specialnimi pedagogi Natalija Sagadin, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike predavanje 1 Strokovni delavci  

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)

 

Mateja Vajda, prof. def. predavanje 1 Strokovni delavci  
Otroci z disleksijo strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj predavanje 1 Strokovni delavci  
Otroci z diskalkulijo strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj predavanje 1 Strokovni delavci  
Otrci z dispraksijo strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj predavanje 1 Strokovni delavci  
Otroci z ADHD strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj predavanje 1 Strokovni delavci  
Zakaj moram brati? strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj predavanje 1 Strokovni delavci  
Moteče vedenje otroka- kako ravnati? strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj predavanje 1 Strokovni delavci  
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
NASLOV IZOBRAŽEVANJA IZVAJALEC TIP (predavanje, delavnica ipd.) TRAJANJE v urah CILJNA SKUPINA POVZETEK
           
 Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica
           
Delavnice za starše Branka Orož, univ. dipl. soc.ped,. Maja Verhovnik, prof. spec.in reh.ped. Delavnice 1 do 2 uri  predvidoma enkrat mesečno (možen dogovor) Starši Spoznavanje komunikacije preko “jaz” sporočil, ozaveščanje vpliva neustrezne komunikacije, izkustveno učenje ob premagovanju težav pri vzgoji, predstavitev primerov dobre prakse, ugotavljajo svoje težave in prioritete, razvijanje empatije.
Čustveno opismenjevanje učencev

mag. Kristina Višaticki, univ. dipl. soc. ped.

Zdenka Černelič, univ. dipl. soc. ped.

Predavanje in delavnica

Strokovni delavci (2 uri)

Učenci

(skupinska oblika 3 ure)

Strokovni delavci in učenci

Spoznavanje osnovnih čustev, telesnih in psihičnih znakov čustev, čustvena zanka, vloga sprožilcev,

merjenje čustvovanja s termometrom, spoznavanje ustreznih in neustreznih načinov izražanja posameznega čustva, reševanje težav preko iger vlog ter učenje različnih načinov sproščanja.

Skupinska / Timska supervizija Janko Stergar, mag. sup., os. in org. svet. Razvojno-eduka-tivni model 10-15 srečanj po 3 h, na 14 dni (3-10 ljudi) strokovni delavci, ravnatelji, varuhi, idr.

Supervizija je metoda/proces razmišljanja o tem, kako opravljamo svoje delo v poklicih pomoči (Kobolt, 1994) z namenom zagotavljanja njegove večje učinkovitosti in integracije teorije in prakse. Supervizija pomaga pri prepoznavanju in preprečevanju izgorelosti in povečuje zmožnost refleksije tistih, ki so vanjo vključeni  ter omogoča njihovo osebnostno rast (sistemski pogled, vzpostavitev in ohranjanje meja, krožno razumevanje, kreativno reševanje poklicnih vprašanj) (Kobolt in Žorga, 2006). Dela se na obravnavi gradiv vključenih supervizantov.

 

Koletkivna žetev zgodb Janko Stergar, mag. sup., os. in org. svet. delavnice 6 srečanj po 3h, na 1 mesec  (6-20 ljudi) strokovni delavci, ravnatelji, varuhi, idr. Metoda kolektivne žetve zgodb (Mary Alice Arthur) je metoda, ki izhaja iz moderacijskega formata »Art of hosting« (Založnik, 2015). Temelji na spoznanjih konstruktivistične in narativne teorije.  V naši verziji smo dodali nekatere vsebine  pozitivne psihologije. Njen glavni namen je soustvarjanje prostora za pogovor: poslušanje in pripovedovanje. Uporablja se lahko za različne namene; za izboljšanje klime v zavodu; spremljava in evalvacija novosti; za evalvacijo projektov kot podpora pri izvajanju projektov; za izboljšanje učinkovitosti znotraj tima. Posredni učinki so med drugim: izboljšanje načina komuniciranja med vključenimi ter predvsem iskanje pozitivnih zgodb in virov, ki obstajajo v nas vseh, tudi tistih, ki so vključeni v procese vzgoje in izobraževanja – posredno ali neposredno.