O nas

Strokovni center za povezovanje, podporo in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti.

V pilotskem projektu smo vzpostavili strokovni center, ki je središče visoko kompetentnih strokovnjakov v Podravski regiji. Z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudimo celovito podporo inkluzivnemu izobraževanju otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami.

COMP@S omogoča in dopolnjuje oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj, socialno vključenost in spodbujanje enakih možnosti. Področja delovanja strokovnega centra obsegajo:

  • specialno-pedagoško diagnostiko,
  • možnosti dodatnih obravnav in terapij,
  • izdelavo individualiziranih programov,
  • svetovanje in strokovno podporo strokovnim delavcem,
  • razvoj in izposojo pripomočkov, učil in računalniške opreme,
  • osebno svetovanje in pomoč celotni družini,
  • razvoj strokovnega dela.

Vse storitve projekta so za uporabnike brezplačne!

Z vzpostavitvijo mreže konzorcija in njegovimi aktivnostmi bomo vzpostavili povezovanje z lokalnim okoljem s ciljem razvoja in nadgradnje preventivnih programov in zagotavljanja celostne obravnave otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj, z namenom opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc.

V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica.