Svetovanje

Svetovanje poteka na več ravneh in obsega svetovanje učiteljem in strokovnim delavcem šole, svetovanje staršem in svetovanje otroku z učnimi težavami.

Nudenje celostne obravnave otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami vključuje diagnostiko, pripravo IP, izvajanje DSP, ki ne izhajajo iz odločb o usmeritvi, izvajanje različnih terapij (fizio, logo, del. ter., umetnostne terapije), opolnomočenje in razvijanje rezilientnosti, razvijanje pozitivne samopodobe, vključevanje otroka v skupino, sprejemanje otroka ipd.

Nudenje podpore družinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami obsega nudenje svetovanja staršem glede prilagojenih gradiv in pripomočkov, psihološko pomoč, predavanja in delavnice, podporne skupine, mediacijo ipd.

Učiteljem in ostalim strokovnim delavcem šole v svetovalnem procesu nudimo:

  • pomoč pri iskanju in zagotavljanju ustreznih informacij,
  • pomoč pri prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih zmožnosti, šibkosti in posebnih potreb,
  • pomoč pri načrtovanju, implementaciji in evalvaciji individualiziranega programa oz. izvirnega delovnega  projekta pomoči (IDPP),
  • pomoč pri izbiri in organizaciji različnih oblik usposabljanj, priložnosti in možnosti za timsko delo,
  • izmenjavo izkušenj,
  • supervizijo,
  • direktno pomoč učencem v razredu ali zunaj njega,
  • pomoč in podporo pri izvajanju različnih oblik pomoči in podpore učencem z učnimi težavami,
  • pomoč in podporo za učinkovito sodelovanje s starši.

Pri inkluziji otrok z izrazitimi in kompleksnimi posebnimi potrebami, ki se težje vključujejo v vrstniško skupino, vzgojno-izobraževalno in širše okolje nudimo kot obliko strokovnega dela t.i. inkluzivne time.